Az inter-ingatlaniroda.hu weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a Levig-Inter Kft. (a továbbiakban: Inter Ingatlaniroda) Az Inter Ingatlaniroda ezúton tájékoztatja a weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak az adataik elérésére és törlésére. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Inter Ingatlaniroda kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatinak megadásával, hogy az Inter Ingatlaniroda kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére az Inter Ingatlaniroda a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

Az Inter Ingatlaniroda piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezeli a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet az Inter Ingatlaniroda csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez az inter-ingatlaniroda.hu felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

Az Inter Ingatlaniroda az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá a GDPR

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉT (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletét. (Magyar szövegű rendelet: LETÖLTÉS)

Látogatóinkra vonatkozó tájékoztatás

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy az Inter Ingatlaniroda a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). Az Inter Ingatlaniroda kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait:

Az Inter Ingatlaniroda nem hoz létre felhasználói profilt, és nem tárolja a látogatók személyes adatait. Az Inter Ingatlaniroda kezelése alatt álló weboldalon található űrlapok minden esetben csak olyan adatokat gyűjt be, pl. e-mail cím, amelyet a felhasználó konkrétan meghatározott cél elérése érdekében bocsájt rendelkezésünkre. Pl.: értesítés új ingatlanhirdetésekről. A felhasználóink minden esetben tájékoztatva vannak az általuk megadott adatok felhasználásáról és az adatok törlésének lehetőségéről.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni az Inter Ingatlaniroda által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit az Inter Ingatlanirodának terjesztheti elő az info@inter-ingatlaniroda.hu e-mail címen, telefonon vagy személyesen. Az Inter Ingatlaniroda az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket az Inter Ingatlaniroda csak azon Felhasználóinak küldi, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

Az Inter Ingatlaniroda megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem az Inter Ingatlaniroda által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. Az Inter Ingatlaniroda nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

Megbízóinkra (Tulajdonosokra) vonatkozó tájékoztatás

Az Inter Ingatlaniroda rendszerében található ingatlanok címadatait, paramétereit, fotóit és az ingatlanhoz tartozó tulajdonos adatait az Inter Ingatlanirodával szerződésben álló munkatársak megbízási szerződés, adatlap és fényképező segítségével személyesen rögzítik. A megbízó a megbízási szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a megbízásban szereplő ingatlan címadatait, fotóit és paramétereit, illetve a megbízó e-mail címét, telefonszámát és személyes adatait munkatársunk az Inter Ingatlaniroda rendszerében zárt adatbázisban kezelje és a megadott adatokat az ingatlan hirdetésére, a vevők felkutatására használja. Az adatok az Inter Ingatlaniroda rendszerében történő rögzítéséről, módosításáról és törléséről megbízót e- mailben tájékoztatja. Megbízó személyesen, vagy e-mailen kérheti munkatársunktól a megbízási szerződés felmondását és az adatok törlését. Az értékesítést követően, a megbízás teljesítésével és a munkadíj megfizetésével, az adatok véglegesen törlésre kerülnek rendszerünkből, ezzel egyidőben a megbízási szerződés és adatlap, illetve közvetítési nyilatkozat megsemmisítésre kerül. A teljesítéssel kapcsolatos vitás helyzet esetén, a probléma rendezéséig, a tulajdonos értesítése mellett, az adatok tárolásra kerülnek.

Munkatársainkra (ingatlanértékesítőinkre, ügyvédeinkre, hitelügyintézőinkre, energetikusainkra) vonatkozó tájékoztatás

Az Inter Ingatlaniroda rendszerében található munkatársak egyedi azonosítóval és hozzáféréssel ellátott profillal rendelkeznek. Munkatársaink regisztrációjakor megadott adatok ill. a profilkép kifejezetten a munkatárs hozzájárulásával kerülnek a rendszerbe. Az adatokat a munkatárs a számára biztosított hozzáféréssel korlátozás nélkül elérheti. A munkatársak adatai az Inter Ingatlaniroda harmadik fél részére nem továbbítja. A munkatársak adatainak kezelésének célja a munkatárs ingatlanpiaci tevékenységének elősegítése és az Inter Ingatlaniroda által munkatárs részére biztosított szolgáltatás minőségének fenntartása.

A munkatárs bármikor kérheti adatai törlését, személyesen, e-mailben, vagy írásban, illetve az info@inter-ingatlaniroda.hu e-mail címen.

Érdeklődőkre vonatkozó tájékoztatás

Munkatársaink az Inter Ingatlaniroda oldalain és hirdetőpartnerein keresztül olyan érdeklődőkkel lépnek kapcsolatba akik a hirdetett ingatlan vásárlását, bérlését tűzték ki célul. Az érdeklődők a tulajdonosi adatokat, az ingatlan adatokat nem kapják meg. Amennyiben az adatokhoz hozzá szeretnének férni, ahhoz munkatársaink egy írásos dokumentumot, úgynevezett közvetítési nyilatkozatot hoznak létre, ahol a megbízó és az érdeklődő nyilatkozzák, hogy egymás részére adatot szolgáltattak. A közvetítési nyilatkozaton szereplő adatok nem kerülnek online nyilvántartásba, kizárólag írásos formában maradnak az ingatlanértékesítő birtokában.

Az ingatlan értékesítését követően, a megbízás teljesítésével és díjának kifizetésével, a közvetítési nyilatkozat megsemmisítésre kerül.

Érdeklődőink által megadott bárminemű adat minden esetben kifejezetten az ingatlan keresése céljából kerül megadásra, és az érdeklődő az értesítő e-mailekben a feltüntetett linkre kattintva kérheti az általa korábban megadott adatok törlését.

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az Inter Ingatlaniroda kezelésében álló weboldalakra, és minden az inter-ingatlaniroda.hu domainhez tartozó al-oldalra.

Az adatkezelő adatai

– adatkezelő: Levig-Inter Kft.
– adatkezelés nyilvántartási száma:

– székhely: 5700 Gyula, Hársfa utca 30/4.
– e-mail: info@inter-ingatlaniroda.hu
– cégjegyzékszám: 04-09-004021
– képviseli: Lengyel Géza cégvezetők adószám: 11059417-2-04

– adatvédelmi tisztviselők neve: Lengyel Géza
– adatvédelmi tisztviselők elérhetősége: info@inter-ingatlaniroda.hu, tel: +36 (66) 465-152

Utolsó módosítás: 2020. 08. 02.